Cash Pooling Solution

Hoe stel je cashpool- en in-house-bank-rentevoeten vast?

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee treasurers worden geconfronteerd bij het opzetten van een cashpool of een in-house bank, is het bepalen van een toepasselijke rentevoet voor de interne posities. Dit onderwerp komt onder meer aan de orde in de onlangs gepubliceerde OESO-richtlijnen voor verrekenprijzen voor financiële transacties. Zoals verwacht heeft de OESO het aan de belastingbetalers en adviseurs overgelaten om de richtlijnen te vertalen naar concrete methodologieën voor compliance. Hiertoe heeft Zanders een cloud-gebaseerde oplossing ontworpen die het hele proces automatiseert.

De prijszetting van intragroepstransacties op het vlak van treasury zijn onderworpen aan de regelgeving voor verrekenprijzen. Dit betekent dat treasury- en tax-professionals er voor moeten zorgen dat de prijszetting van deze transacties in overeenstemming is met de marktomstandigheden, ook wel bekend als het arm’s length-principe, waarmee onrechtvaardigde winstverschuivingen worden vermeden. Op dit gebied heeft Zanders tientallen multinationals bijgestaan via de Transfer Pricing Solution (TPS).

De TPS stelt hen in staat om op een geautomatiseerde manier rentevoeten op intragroepstransacties vast te stellen, in lijn met de regelgeving. Sinds de ingebruikname van deze tool hebben klanten met behulp van deze selfservice-oplossing meer dan duizend intragroepsleningen met een totale nominale waarde van ruim 60 miljard euro geprijsd.

Cash Pooling Solution

In februari 2020 publiceerde de OESO de allereerste internationale consensus over verrekenprijzen voor financiële transacties. Een van de belangrijkste onderwerpen van het document betreft de bepaling van de interne rentevoeten voor cashpooling. Als reactie hierop heeft Zanders een gezamenlijk ontwikkelingsinitiatief gelanceerd met ‘key’ klanten om een Cash Pooling Solution te ontwerpen die de arm’s length rentevoeten bepaalt voor fysieke cashpools, notionele cashpools en in-house-bankstructuren.

Het doel van deze nieuwe oplossing is om treasury- en tax-professionals een gebruiksvriendelijke werkwijze te bieden die in lijn is met de regelgeving. Daarboven biedt de oplossing treasury-inzichten in de pooling-structuur van de groep. De drie belangrijkste elementen waar treasury-professionals rekening mee dienen te houden, zijn:

  • Ervoor zorgen dat entiteiten in de pool een financieel voordeel halen uit hun deelname in de structuur. Entiteiten die aan de pool deelnemen, zouden ‘beter af’ moeten zijn dan wanneer ze rechtstreeks naar een externe bank zouden gaan. Met andere woorden: de gepoolde tarieven van deelnemers zouden gunstiger moeten zijn dan de tarieven die ze op alleenstaande basis bij de bank zouden betalen. De OESO beschrijft een stapsgewijze aanpak om de rentevoeten voor deelnemende entiteiten te verbeteren, waardoor de synergieën naar de deelnemers worden verdeeld.

Ten eerste moet het totale voordeel dat gegenereerd wordt door het toepassen van de poolingstructuur berekend worden. Dit totale poolingsvoordeel is het financiële voordeel dat een groep verkrijgt in vergelijking met een niet-gepoolde opstelling. Het totale poolingvoordeel kan worden opgesplitst in een verrekeningsvoordeel en een rentevoordeel. Het verrekeningsvoordeel vloeit voort uit het tegen elkaar afzetten van debet- en creditsaldi. Het rentevoordeel vloeit voort uit gunstigere rentevoeten op de cashpool of in-house-bankpositie, vergeleken met zelfstandige lopende rekeningen.

Zodra het totale poolingvoordeel is berekend, moet het worden verdeeld over de leider en de deelnemende entiteiten. Een functionele analyse van de poolingstructuur dient te worden uitgevoerd om te bepalen welke entiteiten het meest bijdragen wat betreft hun saldi, kredietwaardigheid en het beheer van de pool. Het bedrag dat verdeeld dient te worden naar de entiteiten zal in de rentevoeten worden geprijsd. Bij een depositorentevoet zal dus een poolingpremie worden toegevoegd. Omgekeerd zal van een kredietrentevoet een poolingkorting worden afgetrokken.

  • Zorgen voor een correcte fiscale afhandeling van cashpooltransacties. Poolingstructuren zijn er voornamelijk om het geld- en liquiditeitsbeheer te optimaliseren. Daarom zullen de belastingautoriteiten verwachten dat de saldi van cashpooldeelnemers rond nul schommelen. treasuryprofessionals dienen posities op te volgen om te voorkomen dat deelnemers een structurele positie in de pool krijgen. Indien bepaalde balansen langere tijd in de cash pool staan, kan de belastingdienst een dergelijke positie aanmerken als een intragroepslening met een langere termijn. Bijgevolg kan het opvolgen van structurele posities het belastingrisico verlagen.
  • Relevante documentatie. Telkens wanneer Treasury de rentevoeten bepaalt die toegepast worden op de interne cashpoolposities, dient de relevante documentatie opgesteld te worden. De documentatie dient de methodologie alsook alle details van de verrekenprijsanalyse te bevatten. Deze documentatie kan gebruikt worden ter onderbouwing van de toegepaste rentevoeten tijdens mogelijke belastingcontroles.

Multinationals worden geconfronteerd met een aanzienlijke werklast om aan deze nieuwe richtlijnen te voldoen. Er kunnen verschillende uitdagingen uit ontstaan, variërend van toegang tot de juiste marktgegevens tot een aanzienlijke en terugkerende tijdsinvestering in het bepalen en documenteren van de interne rentevoeten voor elke poolingstructuur.

Het valt nog te bezien hoe belastingautoriteiten met deze nieuwe richtlijnen omgaan, maar de recentelijk toegenomen aandacht voor verrekenprijzen lijkt erop te wijzen dat dit een onderwerp zal zijn dat de komende jaren wellicht extra aandacht behoeft.

Om treasury- en tax-professionals op dit gebied te ondersteunen, lanceert Zanders Inside een cloud-gebaseerde Cash Pooling Solution. Deze oplossing zal zich richten op elk van de drie elementen die hierboven staan beschreven. Bovendien maakt de oplossing gebruik van een hoge mate van automatisering om het gehele proces van begin tot einde te ondersteunen. Het biedt een kostenefficiënt alternatief voor het handmatige proces dat multinationals doorlopen.

De onderstaande video laat zien hoe de Cash Pooling Solution de uitdaging van OESO-regulering aanpakt.

Contact

Wilt u meer weten over de nieuwe verrekenprijsrichtlijnen voor financiële transacties of wilt u een gratis demo van onze Cash Pooling Solution ontvangen? Neem dan contact op met Melanie Beirens of Casimir Leuridan via +32 35 020 710.

image

Deel dit artikel: