6 belangrijke vragen

voor treasurers in 2019

Aan het begin van het nieuwe jaar kunnen we natuurlijk terugkijken en het afgelopen jaar evalueren. Maar het ligt dichter bij de aard van een treasuryprofessional om vooruit te blikken! Dat vooruitkijken doen we aan de hand van zes belangrijke vragen die treasurers zichzelf kunnen – of zouden moeten – stellen om zich voor te bereiden op 2019. De onderwerpen variëren van de interne verwachtingen en de externe eisen tot de kansen die nieuwe technologieën kunnen bieden. Uiteindelijk zijn al deze vragen erop gericht om een treasury roadmap voor 2019 en de jaren daarna op te stellen.

1. Wat verlangt de Chief Financial Officer (CFO) van de Treasury?

Deze eerste strategische vraag vormt een belangrijk startpunt om de interne verwachtingen ten aanzien van de treasuryfunctie duidelijk voor het voetlicht te krijgen. En die verwachtingen kunnen het beste door de CFO worden geformuleerd. Hoe kan de Treasury de bredere bedrijfsdoelstellingen helpen realiseren?


Het feitelijke antwoord zal van organisatie tot organisatie verschillen, maar Zanders heeft de ervaring dat de meeste eisen met een van de volgende doelstellingen samenhangen:

  • Ervoor zorgen dat de Treasury efficiënt en kostenbewust opereert
  • Toegevoegde waarde en strategische treasury-ondersteuning bieden aan de bedrijfsvoering
  • Een goede governance-, risicobeheer- & compliance-aanpak (GRC) waarborgen
  • Een ‘antifragiele’ treasuryfunctie opzetten die uiteenlopende risico’s het hoofd kan bieden


De eerste drie doelstellingen komen momenteel al uitvoerig in de treasuryliteratuur aan de orde. De term antifragiel vereist wellicht wat meer toelichting, vooral in relatie tot de treasuryfunctie. In onze visie dient de treasuryfunctie in de toekomst meer en meer antifragiel te zijn. Deze term komt van de beroemde auteur Nassim Taleb, bekend van het boek Zwarte Zwanen, waarin niet alleen de impact van uitzonderlijke, onvoorspelbare gebeurtenissen wordt beschreven, maar ook de menselijke gewoonte aan de kaak wordt gesteld om op zoek te gaan naar een simplistische uitleg voor deze gebeurtenissen. Taleb gebruikt de term antifragiel om dingen en systemen te beschrijven die bestand zijn tegen zwarte zwanen: zij gedijen in volatiele omgevingen, leren van exogene schokken en worden daar sterker van. Ondernemingen die antifragiel willen worden, gaan een robuustere aanpak volgen, bereiden hun organisatie voor op dergelijke schokken en zorgen ervoor dat zij die schokken met veerkracht kunnen weerstaan.


Het treasurylandschap wordt sterk beïnvloed door allerlei soorten externe en interne schokken en volatiele gebeurtenissen. Denk aan veranderingen in de regelgeving, technologische vooruitgang, afsplitsingen van bedrijfsonderdelen (spin-offs), overnames en macro-economische ontwikkelingen. In een dergelijke omgeving heeft een antifragiele treasuryfunctie de beste overlevingskansen. Wie zich niet alleen wapent tegen een exogene schok, maar hierop anticipeert en zich erop instelt, zal in een dergelijke omgeving goed gedijen. Dat wijkt erg af van de traditionele, risicomijdende treasuryfunctie. Om het mogelijk te maken, moet een treasurer niet alleen de competenties van het team goed in kaart brengen, maar ook processen, systemen en de totale organisatiestructuur.

2. Hoe kunnen we nu al van opkomende treasurytechnologieën profiteren?

Er komt een vloedgolf aan ‘exponentiële treasurytechnologieën’ op ons af die de treasuryfunctie vroeger of later gaan beïnvloeden dan wel verstoren: technologieën die zich vandaag de dag niet lineair maar exponentieel ontwikkelen. De ervaring leert ons dat de hooggespannen verwachtingen wel iets getemperd mogen worden. Bovendien worstelen veel treasury-afdelingen nog met uitdagingen die meer van fundamentele aard zijn, zoals onvoldoende inzicht in kasposities en risico’s, ontoereikende kasstroomprognoses en te veel handmatige betalingshandelingen.


Het is echter zeer waardevol om fundamenteel inzicht in deze nieuwe technologieën op te bouwen om een beeld van de mogelijkheden te krijgen. Sommige oplossingen, zoals Robotic Process Automation (RPA) bevinden zich al in een fase waarin zij in zodanige mate geïmplementeerd en gebruikt kunnen worden, dat zij aanzienlijke waarde kunnen ontsluiten.


Voordat we over nieuwe technologieën kunnen nadenken, moeten we wel eerst duidelijk definiëren wat we ermee willen bereiken. En dat doel moet worden gekoppeld aan het antwoord op de vorige vraag en aan de visie van de CFO. Vervolgens moeten we de juiste oplossing voor het juiste probleem zien te vinden! Telt het proces veel steeds terugkerende handmatige handelingen, dan kan een RPA de juiste oplossing zijn voor een meer kostenefficiënte en vlekkeloze bedrijfsvoering. Wilt uw organisatie een meer strategische risicobeheeraanpak gaan volgen op basis van een aanzienlijke hoeveelheid beschikbare gegevens? Dan kan big data-analyse het antwoord zijn. Maar onthoud voor alles de gouden regel dat een proces, vóór het geautomatiseerd wordt, eerst gecentraliseerd en gestandaardiseerd dient te worden!

3. Heb ik voldoende zicht op de impact van de almaar veranderende regelgeving?

De afgelopen tien jaar is regelgeving een gebied geworden waar treasurers steeds meer tijd aan moeten besteden. Het is een belangrijke externe factor geworden waar veel treasurers zich zorgen over maken. Hierdoor is zelfs een nieuwe operationele risicocategorie ontstaan: het nalevingsrisico. Of we het nu willen of niet, de naleving van regelgeving vormt een gebied dat voortdurend en proactief moet worden gemonitord en dat multidisciplinaire impactanalyses vereist. Het is eenvoudigweg huiswerk dat gedaan moet worden. Het is niet onze bedoeling om hier een lange lijst van wijzigingen in de regelgeving op te nemen die nooit compleet is. Maar we willen wel graag twee belangrijke onderwerpen onder de aandacht brengen die een allesomvattende impact hebben. Allereerst is dat de komst van een nieuwe referentierente ter vervanging van de IBOR-benchmarkrente. Benchmarkrentes vervullen een essentiële functie op de financiële markten. Deze rentes worden gebruikt voor talloze financiële producten, zoals obligaties, leningen en derivaten. Ze zijn ook belangrijk bij het vaststellen van disconteringscurves voor waarderingsmodellen. De overgang van IBOR-rentes naar een nieuwe risicovrije referentierente vormt een enorme uitdaging voor financiële instellingen en corporates. In dit artikel bespreken we deze uitdagingen en laten we drie mogelijke transitiescenario’s zien.

Een ander belangrijk onderwerp op de agenda van de treasurer blijft de pricing van intercompanyleningen en de steeds kritischere toetsing van intercompany transacties. Het BEPS-actieplan van de OESO (ter bestrijding van grondslaguitholling en winstverschuiving) eist dat internationale ondernemingen hun intercompany transacties tegen marktconforme verrekenprijzen (at arm’s length) vaststellen, alsof de prijs door een onafhankelijke partij is vastgesteld. Om dit te kunnen aantonen, dienen ondernemingen de uitgangspunten achter de verrekenprijzen voor intercompany transacties toe te lichten. Op het Zanders Inside™-platform kunt u onze BEPS-conforme tool voor Intercompany Rating & Pricing (ICRP) vinden, die multinationale ondernemingen helpt om de bijbehorende documentatie voor marktconforme interne verrekenprijzen voor intercompany financieringstransacties op te stellen.

4. Is mijn controleraamwerk robuust genoeg om menselijke fouten uit te bannen?

We weten als treasuryprofessionals allemaal dat financieel en operationeel risicobeheer belangrijk is, en dat daarvoor een robuust governance- en controleraamwerk geïmplementeerd moet worden. Na een serie spraakmakende gevallen van cybercriminaliteit is het beheer van cyberrisico’s een actueel onderwerp geworden in recente treasurypublicaties. Corporate treasury-afdelingen voelen zich genoodzaakt om uitgebreide veiligheidsmaatregelen in te voeren. Daar hebben wij niets tegenin te brengen! Maar het is wel zo dat we bij klanten zien en horen dat de meeste gevallen van downtime niet door externe cyberaanvallen, maar door interne systeemfouten en menselijke fouten veroorzaakt worden.

Wellicht is het verstandiger om uw controleraamwerk te versterken en te verbeteren, zodat u zeker weet dat u over de juiste controlemechanismen beschikt, maar ook over mechanismen om onverwachte situaties het hoofd te kunnen bieden. Wat zou u doen als uw systemen drie weken platliggen en alles weer op papier vastgelegd moet worden? Het is van groot belang om een noodplan te hebben dat aan de hand van ‘calamiteitenoefeningen’ periodiek door de Treasury wordt getest. Vandaag de dag hoort de voorbereiding op een onvermijdelijke cyberaanval ook bij de voorbereidingen voor de toekomst.

5. Beschik ik over het juiste team dat de treasurystrategie & -doelstellingen ondersteunt?

Zanders ziet de vaardigheden en het profiel van treasurymedewerkers geleidelijk veranderen. De Treasury is vaak al lean & mean, dus treasuryprofessionals moeten gekwalificeerd, flexibel, multidisciplinair, kritisch en communicatief zijn. Hiernaast wordt er echter steeds meer nadruk gelegd op technologische vaardigheden. Corporate treasurers en CFO’s zijn in toenemende mate op zoek naar medewerkers die alle ins en outs kennen van de ERP-, TMS- en banksystemen die bij de meeste grote ondernemingen gebruikt worden. Daarnaast hebben ze ook behoefte aan mensen die met fintech en exponentiële technologie kunnen omgaan waarmee de treasuryfunctie naar een volgend ontwikkelingsniveau kan worden getild. Daarvoor zijn medewerkers vereist die technisch onderlegd zijn en de juiste oplossingen kunnen selecteren, dan wel zelf ontwerpen, implementeren en onderhouden.


Maar er is niet alleen behoefte aan harde IT-expertise, maar ook aan zachte skills, zoals het vermogen om met steeds snellere veranderingen om te gaan. Dat betekent dat treasury-afdelingen medewerkers moeten werven die zich met intellectuele nieuwsgierigheid gretig op nieuwe ideeën en technologieën willen storten. Dergelijke medewerkers zijn echter duurder, lastiger te vinden en moeilijker vast te houden. Dus dit vormt een nieuw soort uitdaging voor corporate treasurers in de toekomst.

6. Wat mag op mijn treasury roadmap niet ontbreken?

Gezien de talloze onzekerheden is het moeilijk om een duidelijke visie te hebben op het (treasury)pad dat voor ons ligt. Wellicht zult u zich dan ook afvragen of een langetermijnplanning voor de Treasury nog wel waarde toevoegt, omdat uw acties uiteindelijk vooral ingegeven worden door onbekende, onverwachte gebeurtenissen op de financiële markten en (geo)politieke veranderingen. U zou kunnen denken: als we niet weten waar we heen gaan, kunnen we ook niet verdwalen!


Naar onze overtuiging vormt een treasury roadmap een bruikbaar kompas op deze weg. Een treasury roadmap legt prioriteiten vast en richt de focus op de toekomstige ontwikkeling van de treasuryfunctie. Het beantwoorden van de bovenstaande vragen leidt idealiter tot concrete stappen om de treasuryfunctie verder te optimaliseren, zodat deze aan interne en externe eisen kan voldoen en wendbaar op marktontwikkelingen kan reageren. Niet voor iedereen is het echter even gemakkelijk om vervolgstappen te definiëren en die te vertalen in een treasury roadmap voor één of meerdere jaren. Zanders kan hierbij helpen. Onze Strategic Benchmark Assessment is speciaal bedoeld voor treasury-organisaties – klein of groot, basic of zeer geavanceerd – die hun kerntaken graag willen versterken en willen evolueren naar best-in-class organisaties. Strategische benchmarking is interessant voor bijna iedere organisatie met treasury-activiteiten. Na een dergelijke evaluatie weet u precies welke stappen genomen moeten worden om uw treasury-organisatie te versterken, het potentieel te benutten, kosten te besparen en risico’s te beheersen.

Meer weten?

Neem contact op met Job Wolters:

+31 35 692 89 89.

image