MuniFins
duurzame
groei

image

MuniFin is een van de grootste financiële instituten in Finland, gespecialiseerd in het financieren van de lokale overheidsinstantie en door de staat gefinancierde woningcorporaties. Als gevolg van de groei die de bank in de afgelopen jaren liet zien, staat MuniFin nu onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) met meer regels om aan te voldoen, vooral op het vlak van ALM (asset & liability management). Hoe gaat MuniFin met haar nieuwe ALM-uitdagingen om?


MuniFin, een verkorte naam voor Municipality Finance Plc, stelt zichzelf als doel de welvaart in Finland te bevorderen door gemeentelijke projecten te financieren voor verbetering van infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs en milieu. Daarom wordt een aanzienlijk deel van de kredietverlening ingezet voor maatschappelijk verantwoorde projecten, zoals het bouwen van ziekenhuizen, gezondheidscentra, scholen, kinderdagverblijven en bejaardentehuizen.

“Elk jaar doen we 200 tot 300 transacties op de financieringsmarkt, in bijna twintig verschillende valuta's. Dit resulteert in nogal wat complexiteit”

De Finse lokale overheidssector kenmerkt zich door een hoge mate van kwaliteit en autonomie rond financieringen, die tot uiting komt in de hoge kwaliteit van de kredietportefeuille van MuniFin.

International player

MuniFin opereert op de binnenlandse markt, maar is een internationale speler, zegt Pyry Happonen, hoofd ALM bij MuniFin: “We doen al onze leningen in Finland, maar financieren onze activiteiten via internationale kapitaalmarkten. We zijn altijd erg flexibel geweest op het gebied van financiering. Elk jaar doen we 200 tot 300 transacties op de financieringsmarkt, in bijna twintig verschillende valuta's. Dit resulteert in nogal wat complexiteit.” Intussen is de balans van MuniFin de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, tot ongeveer 35 miljard euro. Ook het aantal mensen dat bij MuniFin werkt steeg aanzienlijk. Als gevolg daarvan kwam de bank in plaats van binnenlands toezicht onder Europees toezicht te staan. Samen met veel andere ontwikkelingen op de financiële markt zorgde dit voor nieuwe uitdagingen, waarbij de lat voor risicomanagement nog hoger kwam te liggen.

Pasi Heikkilä

“We moeten er dus goed bovenop blijven zitten,” zegt Pasi Heikkilä, hoofd Treasury bij MuniFin. “Niet alleen door de vakjes af te vinken en aan de vereisten te voldoen. We moeten ook onze eigen manier van werken blijven verbeteren om onze winstgevendheid te behouden en de risico's te verminderen.”

Externe verplichtingen en interne doelen

Volgens Heikkilä brengen de veranderingen zowel uitdagingen als kansen met zich mee. “We staan sinds 2016 rechtstreeks onder Europees toezicht en hebben ons er nadrukkelijk op toegelegd aan alle ratio's en liquiditeitsvereisten te voldoen. We willen ook meer aandacht besteden aan de langetermijnkant van de winstgevendheid. De externe vereisten en onze interne doelen kunnen elkaar versterken. Beide moedigen ons aan om ALM op verschillende manieren te bekijken en om onze balans efficiënter te beheren.”

Op het gebied van renterisicomanagement is MuniFin compliant. “We kunnen de economische waarde van ons vermogen (EVE) en onze netto rentebaten (NII) beheren”, legt Happonen uit. “Maar we wilden ook een beetje dieper duiken dan de voorgeschreven regelgeving en een optimale manier vinden om de risico’s te beheersen. We wilden waar mogelijk verbeteren en waren tegelijkertijd op zoek naar een derde partij om onze opvattingen rond onze renterisicostrategie mee te bespreken. Daarom hebben we Zanders om support gevraagd; om de strategie te beoordelen en ervoor te zorgen dat we onze winstgevendheid met betrekking tot renterisico's optimaal beheren. Verder willen we ervoor zorgen dat we de verbeterde mogelijkheden van data en modellering volledig benutten.”

image

Iteratief proces

Zorgen voor compliancy en gelijktijdig streven naar een verbeterd intern risicobeheer heeft de strategie van MuniFin beïnvloed, zegt Heikkilä: “Het is een iteratief proces, een voortdurende ontwikkeling die in cycli plaatsvindt. Voor een relatief klein bedrijf als het onze is extra ondersteuning heel welkom. We hebben continu een actieve dialoog met onze peers. Maar niet alle informatie is open; marktpartijen kunnen niet altijd al hun informatie delen. Dus in sommige gevallen raadplegen we experts zoals Zanders om ons te helpen met gap-analyses, om erachter te kunnen komen wat we verder kunnen verbeteren.”

Kwalitatief betere data

Binnen de huidige regelgeving is efficiënt balansbeheer geen eenvoudige opgave, legt Heikkilä uit. "De winstgevendheid en het risico op de balans moeten worden beheerd en geoptimaliseerd aan de hand van meerdere meeteenheden, zoals de liquiditeitsdekkingsratio (LCR), de netto stabiele dekkingsgraad (NSFR) en de leverage ratio. Om er zeker van te zijn dat de liquiditeit correct is geprijsd en om een duurzame winstmarge te hebben, is een robuust funds transfer pricing (FTP)-framework vereist. Bovendien moet dit op een kostenefficiënte manier en met goede gegevens en systemen worden gedaan.”

Pyry Happonen

Om hieraan te voldoen, verbetert MuniFin zijn gegevens- en modelleringsmogelijkheden ingrijpend, waardoor het bedrijf dagelijks betrouwbare informatie heeft.

“Om er zeker van te zijn dat de liquiditeit correct is geprijsd en om een duurzame winstmarge te hebben, is een robuust funds transfer pricing (FTP)-framework vereist”

“De gegevens zijn steeds minder verborgen”, zegt Happonen. “We kunnen vaker en sneller analyses en berekeningen uitvoeren. De grote banken in Finland investeren honderden miljoenen in hun IT en systemen, waarbij ze zich ontdoen van legacy-systemen en nieuwe software binnenhalen om de kwaliteit van data en de modelleringsmogelijkheden te verbeteren, ten behoeve van een goede besluitvorming. Dit is de kern voor beter ALM; met ondermaatse data en Excel-bestanden gaat dat niet langer. Ook wij verbeteren onze datavergaring en modelleringsmogelijkheden om betere analyses vaker te kunnen uitvoeren, aan de hand van up-to-date data. En natuurlijk helpt technologie ons ook om betere strategische keuzes te maken over het beheer van renterisico, netto rentebaten en dergelijke.”

Green financing

In de toekomstige strategie van MuniFin neemt ‘groene financiering’een zeer belangrijke plaats in. De bank biedt green financing, gefinancierd door groene obligaties, voor projecten die CO₂-uitstootvermindering en klimaatbestendige groei stimuleren. Duurzaamheidsinitiatieven en ambities op het gebied van klimaatverandering worden immers steeds belangrijker in de financiering, volgens Happonen.

“Op de wereldwijde obligatiemarkt zijn veel beleggers erg geïnteresseerd in groene obligaties”

"Green financing is heel belangrijk voor ons. We lenen veel aan binnenlandse groene projecten, zoals openbaar vervoer. En we rapporteren de impact van de groene financiering die we hebben gedaan. Op de wereldwijde obligatiemarkt zijn veel beleggers erg geïnteresseerd in groene obligaties. Hoe beter onze ALM-strategie, hoe beter onze winstgevendheid en ons risicorendementsprofiel, en hoe meer we ook aan duurzaamheid kunnen bijdragen. Het betekent dat we in alle opzichten duurzaam moeten zijn, dus zowel financieel als ecologisch.”

Duurzaam balansbeheer

Het volgen van een duurzaam businessmodel vereist het voeren van een duurzame balans. Een stabiele winstmarge is essentieel, met een risicoprofiel dat in lijn is met de risicobereidheid. Het vinden van de balans tussen risico en winstgevendheid kan een uitdagende taak zijn die continue monitoring en sturing vereist. Langdurige leningen met kortlopende financiering resulteren op de korte termijn in hoge marges en dus grote winstgevendheid. Echter, een dergelijke positie leidt op de langere termijn tot aanzienlijke risico's. Naarmate de rentetarieven stijgen, is duurdere financiering vereist, mogelijk resulterend in een negatieve marge. Alleen door de juiste afweging te maken tussen risico en winstgevendheid, en dus tussen het korte- en het langetermijnperspectief, kan een duurzame balans worden gehandhaafd.


Neem voor meer informatie over ALM en/of renterisicovraagstukken contact op met Erik Vijlbrief

via +31 35 692 89 89.

image